Výrobky z cementu

 1) Cementové liate peny

Naše firma je schopná zabezpečiť cementovú liatu penu v rôznych objemových hmotnostiach
(viď technický list Sircontec).

 2) Cementový poter (polosuchý)

V prípade Vášho záujmu je naše firma schopná tento produkt zabezpečiť.

 • cementový poter, polosuchá zmes kameniva frakcie 0-4mm a portlandského cementu
 • oproti sadrovým zmesiam možno použiť v miestnostiach s vyšším nárastom vlhkosti (pivnice, garáže)
 • spĺňa požiadavky STN 744505 Podlahy, spoločné ustanovenia
 • je určený pre vnútorné použitie predovšetkým v obytných budovách, administratívnych a obchodných centrách, ďalej v objektoch občianskej vybavenosti, ako sú správne budovy, školy, nemocnice

P

 

 VÝHODY


 

 • použitie do trvale vlhkého prostredia
 • podlahu je možné pokladať do spádu
O

 

 NEVÝHODY


 • zložitá manipulácia s materiálom (veľký pracovný záber)
 • malý denný výkon pokladania – cca 100 m2/deň/pracovná skupina
 • nutnosť zabudovania KARI sieti (výstuže)
 • nutnosť riešiť dilatačné celky – cca 36 m2 (6×6 m)
 • možnosť kontaminácie piesku na stavbe zeminou a okolitým neporiadkom (piesok je voľne vysypaný na stavbe)
 • pri nepozornosti obsluhy strojného zariadenia (MIXOKRET), môže dôjsť k nesprávnemu pomeru zložiek poteru (cement, piesok a voda)